DüşünceSözler

Necdet Sevinç Sözleri

Ülkücü fikir adamı ve gazete yazarı Necdet Sevinç’in Ülkücü’ye Notlar isimli eserinin giriş bölümündeki sözler:

Necdet Sevinç – Ülkücüye Notlar

Hayır. Yahudi Marks yalan söylüyor.

Dünya tarihini emekle sermaye arasında cereyan eden çatışmalar değil, milletler arasındaki bitmeyen ve bitmeyecek olan boğuşmalar oluşturmakta, her millet; bir başka milleti hakimiyeti altına almak için yeni atılımlara hazırlanmaktadır. Kuvvetli milletler, kuvvetli oluşlarının tabii bir mükafatı olarak başka milletleri egemenlikleri altına almış, ötekiler bu, egemenliği yıkmaya çalışarak, mahkumu hakim hakimi mahkum etmek istemişlerdir.

Tarih boyunca bir: an bile durmadan devam eden bu müthiş mücadeleci Türk, kapışmanın galibi olarak da, mağlubu olarak da daima ön’ safta bulunmuş, çok gen.iş bir coğrafya parçası’ üzerinde savaştığı için. Karşısında yeni yeni rakipler bulmuş, çoğu zaman dünyayı bir ikinci millete çok görmüştü.

Dünya nizamını kurup işletmek için Allah’ın ordusu olarak yaratıldığına inanışından ileri gelir bu! .. Türk, tarihin henüz aydınlatılmamış devrinde, dünya nizamını kurmak için uzun yıllar in’le çarpışrruş, ve bu geniş ülkenin tamamına bir ka,Ç kez hdkim olmuştur. Sarı ırkın silinmez z karası olan Çin Seddi, büyük ecdadım Metarafından defalarca aşıldıktan sonra, hudutmız Sibirya’dan Kuzey Hindistan’a, Çin Denin Karadeniz sahillerine kadar uzanmıştır. Hun Türkleri 4. asır sonlarına doğru Doğu ve Orta Avrupa’ya hakim olup, Tuna vadisiyle Balkanların kuzeyine yerleşmiş, daha sonra İstanbul önlerinde görülmüşlerdir. Bugünkü Fransız topraklarındaki Frankları ve bugünkü İtalya topraklarındaki Romalıları ezen Türk Hun ordusu 410 yıllarında Makedonya ve Trakya’yı baştan başa fethedip, İstanbul’a; yönelince Bizans aman dileyen minnetçiler göndermek zorunda kalmıştır. Hun hükümdarı büyük ecdadım Uldin şu cevabı vermiştir gelen minnetçilere.

– Güneş şualarının uzandığı her yeri zapta muktedirim …

Milletler mücadelesinde Türk’ün devamlı muzaffer olması, Çini nasıl dünyanın yedi harikasından biri olan Çin Seddi’ni inşa etmeye mecbur ettiyse, aynı Türk’ün Trakya’ya inmesi Bizans İmparatorluğu’nu meşhur İstanbul surlarını yapmaya zorlamış, ve eninde sonunda Türk’ün tarih sahnesinden kazıdığı bu İmparatorluk, terkettiği toprakların dışında büyük ecdadım Atilla’ya yılda bir ton elli kilo altın haraç vermeyi kabul etmiştir. (1) Avrupalı tarihçilerin kimi «Allahın belası» der ona … Ferriard Grenard’a göre ise adı» Geçtiği yerde ot bitmeyen Türk»tür … Fakat bütün Avrupalılar için bir barbardır Atilla… Ancak şu da unutulmamalıdır ki bir Avrupalı için Avrupalı olmayan herkes barbardır.

Türk İmparatorluğunun hudutlarını Güney’- de Balkanlar, Yunan Yarımadası, Orta İtalya’ya Batı’da Paris’e, Kuzey’de İskandinavya’ya kadar genişleten Atilla öldükten sonra Türk Milleti milletler mücadelesindeki yerini bir başkasına kaptırır gibi olmuş, fakat Avarların Avrupa üzerine yürümeleri ile üstünlük yeniden Türk’e geçmiştir. Hurı Türklerinin egemen olduğu toprakların büyük kısmına yerleşen Avarlar da Çorlu’ya kadar sokulup, Atilla’nın büyük ülküsünü gerçekleştirmek için İstanbul’u muhasara etmişlerdir.

Hunlar ve Avarlar’dan sonra Avrupa’yı titreten üçüncü Türk istilasını Bulgar Türkleri pGŞ- tatmış, onlar da aynı Kızılelma’nın peşine düşmüşlerdir. Bizans ordularını üç defa peşi peşine bozan Türk Bulgar Hanı Kurum Harı İstanbul’u muhasara ettiyse de ani ölümü yüzünden muvaffak olmamış, ancak aynı kent bir müddet sonra bir başka Türk kavmi tarafından kuşatılmış, fakat. Peçenekleriri bu kuşatması da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Orta Asya’dan çıkan bu Türk boyları Hazar Denizi’nin k~zeyinden Avrupa’ya yayılıp, bu ya’: barıcı topraklar üzerinde, Avrupalının şimdiye ‘adar kuramadığı yücelikte İmparatorluklar ina ederken, gene Orta Asya’dan çıharı bir dir Türk boyu İzmit’ e kadar sokulup Anadolu’- nun Türkleştirilmesine başlamıştı. Bütün kudret ve itittşamiyu: Büyük SelçukImparatorluğuydu bu …

Dünya tarihinin sayılı devletlerinden biri olan bu imparatorluk, bir müddet sonra, bir baş- rk akını ile yıkılacak, Cengiz Han’ın kurduğu İmparatorluk, Çin Denizi’nden Tuna sahillerine. İzmit’ten Sina Yarımadası, Yemen ve Hindistan’a kadar uzanacaktı. Bunu Anadolu Selçuklu Devleti, onu da dünyanın en muhteşem İmparatorluğu olan Osmanlı Türk İmparatorlu- ğu takip edecekti. . 16. asırda ise dünyanın dört süper Imparatorluğunu Türk Devletleri oluşturuyodu.

Türkiye’de büyük ecdadım Osmanoğulları, Iran’da büyük ecdadım Safeviler, Hindistan’da büyük ecdadım Timuroğulları, Türkistan’da büyük ecdadım Şeybaniler dünyanın yarısını ellerinde tutuyorlar ama, birbirleriyle de de mücadele etmelerine rağmen dünyanın tamamına hükmediyorlardı. Önce 17.,asırda Doğu ‘Türk Hakanlığı Büyük. devletler arasından’ çıkmış, bunu bir asır sonra Timuroğullarının düşüşü” 19. asırda Iran Türk İmparatorluğunun kudretini ‘kaybedişi takip etmişti.

Nihayet 20. asrın başında. dünya Türklüğünü ve dünya Müslümanlarını tek başına temsil eden Osmanlı İmparatorluğu da milletler mücadelesinde yenik düşüp, büyük devletler arasından çıkarak yerini Türkiye Cumhuriyetine terk etmişti.  Türkoğlu, böyle bir tarih mirasına sahip olduğunu, Orta Asya’dan Balkanlara kadar uzayan engin Türk dünyasının daha nice İmparatorluklar kuracak potarısiyele sahip bulunduğunu bilmelidir, Bir de şunu bilmelidir ki, tarihçiler Türk’ün kurduğu devletlerin sayısını tesbit edernemiş, inşa ettiğimiz İmparatorluğun ise en az 16 tane olduğun itiraf etmek zorunda kalmışlardır. Dünyanın bugünkü şartlarına göre bu potansiyeli ancak Türkiye Türkleri harekete geçirebilecektir. Fakat bunun için önce Türkiye Cumhuriyetinin bir süper devlet haline getirilmesi şarttır …

– Peki ama: nasıl mı diyorsunuz?

İnanmak ve inanılan şeyi gerçekleştirmek için çalışmak kafidir.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.