Türk Ordusunun İftihar Levhası – Hüseyin Nihal ATSIZ

İl-Teriş Kağan Kimdir?

Felsefi Açıdan “Savaş” Kavramı

Türkçü Kimdir? (Hüseyin Nihal ATSIZ)

Gazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği 2018

Listeler 5 Haziran, 15:39'de eklendi

Gazi Üniversitesi Yaz Okulu 2018 yönetmeliği yayınlandı. Yönetmeliğin tamamını buradan pdf olarak indirebilirsiniz. Yönetmelikten alıntılarla Gazi Yaz Okulu ile ilgili sık sorulan soruların cevaplarını özet şeklinde burada bulabilirsiniz.

Gazi Yaz Okulu Önemli Tarihler

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Yaz Okulu Yönergesi

1- Yaz Okulu Ücreti

MADDE 6 » (1) Yaz okulunda öğrencinin ödeyeceği ücret ile ders veren öğretim üyesine/ görevlisine ödenecek ek ders ücreti, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

2- Dersler Neye Göre Açılıyor?

MADDE 7 – (1) Yaz okulunda açılacak dersler, her yılı tercihen dersi güz/bahar döneminde vermiş olan öğretim üyesinin/ görevlisinin isteği, ilgili bölümün uygun görüşü, ilgili yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile en geç Mayıs ayının ikinci haftası belirlenir.

3- Dersin Kapanmaması İçin En Az Kaç Öğrencinin Alması Gerekiyor?

(4) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı en ikinin (12) altında olamaz. İstisnai durumlar, ilgili yönetim kurulunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

4- Üstten Ders Almak

b) Öğrenci, daha önce aldığı ve alarak başarısız olduğu, kredisi yetmediğinden daha önce alamadığı veya devamsızlık nedeniyle başarısız olduğu dersleri almak için kaydolabilir. Ayrıca genel ağırlıklı not ortalaması 2,50 ve üzerinde olan öğrenci, yaz okulunda bir üst yarıyıla ait ders alabilir.

5- CC ve Üstündeki Notlar

c) Öğrenci; daha önce CC ve üstü harf notu aldığı dersleri yaz okulunda alamaz.

ç) Yaz okulunda açıları bir derse kaydolan öğrenci dersi bırakamaz.

d) (Değişik: G.Ü. Senatosunun 17/5/2018 tarihli, 06 sayılı toplantısı, 2018/54 sayılı karar) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu akademik birimin yaz okulunda kaydolmak istediği dersi açmaması hâlinde; öğrenci bu dersi Üniversite içinden ve dışından başka bir birimden alabilir. Bu durumda, diğer birimden alınacak dersin içerik, öğretim dili, ders saati ve kredi açısından eşdeğerliğini; öğrencinin kayıtlı olduğu birimin ilgili kurulu ile diğer birimin ilgili kurulunun kabul etmesi gerekmektedir.

6- Devamsızlık

MADDE 10 — ( 1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması derse yaz okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

7- Başarı durumu ve notu

MADDE 11 —(1) Yaz okulunun tamamlandığı haftayı takip eden hafta içinde genel sınavlar yapılır.

(2) Yaz okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve en az bir yarıyıl sonu sınavı yapılır; ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına sadece yaz okuluna kayıtlı öğrenciler girer. Ara sınav veya yarıyıl sınavına giremeyen öğrencilere mazeret sınavı açılmaz. Yaz okulunda açılan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

(4) (Değişik: G.Ü. Senatosunun 17/5/2018 tarihli, 06 sayılı toplantısı, 2018/54 sayılı karar) Yaz okulunda alınan notlardan FD, FF başarı harfnotu ve G dışındakiler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dâhil edilir.

(5) Öğrencinin yaz okulunda aldığı not/notlar transkriptinde yaz okulu başlığı altında açılacak ayrı bir bölümde gösterilir.

(6) Yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına girme hakkı kazanır.

(7) Öğrencinin başarı durumuna ilişkin diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

8- Mezuniyet

MADDE 12 — Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler; ilgili eğitim—öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda mezun sayılırlar, diplomaları buna göre düzenlenir.

9- Başka Üniversiteden Yaz Okulu Almak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – Başka Bir Yükseköğretim Kurumunun Açmış Olduğu Yaz Okulundan Ders Alma

İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar

MADDE 13— (1) Mezuniyet için Senato tarafından belirlenen oranda dersi kalan ve ikinci bölümdeki esasları sağlayan öğrenciler başka bir yükseköğretim kurumunun açmış olduğu yaz okulundan aşağıdaki koşulları da sağlamak kaydıyla ders alabilir.

(2) (Değişik: G.Ü. Senatosunun 17/5/2018 tarihli, 06 sayılı toplantısı, 2018/54 sayılı karar) Öğrenci, yaz okulunda Üniversite içi ve/ veya Üniversite dışından toplam en fazla on iki saatlik ders alabilir.

(3) Diğer yüksek öğretim kurumlarının yaz okulundan ders alınabilmesi için yaz öğretiminin verildiği yüksek öğretim kurumunun ilgili programına ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu programın üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanına (LYS, DGS, vb.) eşit veya bu puandan yüksek olması gerekir.

(4) (Değişik: G.Ü. Senatosunun 17/5/2018 tarihli, 06 sayılı toplantısı, 2018/54 sayılı karar) Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci bu talebini, yaz okulunun açıldığı yükseköğretim kurumundaki dersin içeriği ve kredi bilgilerini gösteren belgelerle bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. Talebin. bölüm başkanlığı ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi hâlinde, öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alabilir.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumunda mevcut olmayan programlarda öğrenim gören öğrenciler, ilgili akademik birimin kararı ile uygun görülen farklı programlardan ders alabilirler.

(7) (Değişik: G.Ü. Senatosunun 17/5/2018 tarihli, 06 sayılı toplantısı, 2018154 sayılı karar) Ön lisans programı öğrencileri hariç, alt yarıyıllara ait tüm derslerden başarılı olan öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri, ilgili akademik birimin uygun görmesi hâlinde diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alabilirler. Öğrenci hu talebini; yaz okulunun açıldığı yükseköğretim kurumundaki dersin içeriği ve kredi bilgilerini gösteren belgelerle bölüm başkanlığına yazılı olarak bildirir. Talebin, bölüm başkanlığı ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi hâlinde öğrenci. diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan ders alabilir.

Gazi Üniversitesi İİBF 2017 2018 Yaz Okulunda Açılacak Dersler

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için yaz okulunda açılacak derslerin listesini buradan takip edebilirisiniz.

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.